Generalforsamling 2016

BERETNING 2015-2016
aflagt på Generalforsamlingen på Hotel Schaumburg, torsdag den 13. oktober 2016

af formand JØRN VEJGAARD

 

INDLEDNING
Det er nu otte år siden, den globale krise satte ind for alvor. En del lande er kommet på den rigtige side nu, men nogle sydeuropæiske lande hænger stadig i bremsen.

Danmark har fået vind i sejlene igen. De seneste 3 år er der skabt godt 105.000 nye jobs, og ledigheden er faldet fra ca. 6,2% til i dag ca. 4,2% i landsgennem­snit. Spredningen er stor for de enkelte kommuner, hvor Ishøj topper med 6,2% og lavest er Allerød med 2,0%.

Vestjylland klarer sig rigtig flot ang. ledighed- med Ringkøbing–Skjern lavest på 2,5%, og Holstebro ligger og svinger omkring de 3%.

Mange af os, der er til stede her i dag, kan tydeligt huske, da vi med Knud Heinesens ord var på vej ud over afgrunden.

Sådan er det ikke i dag. Vi har i de seneste år haft årlige overskud på beta­lingsbalancen på den rigtige side af 100 mia. kr. Disse positive tal er i stor ud­strækning båret hjem af eksporten indenfor landbruget, industrien og søtrans­porten. Desværre er der over de seneste måneder en tendens til faldende eksportindtægter og stigende import, men balancen er stadig positiv.

Anderledes trist ser statsfinanserne ud, med et budgetteret underskud i 2016 på mere end 50 mia. - hvilket så bringer mig videre til næste emne.

Vi har et alt overskyggende problem i vort lille land. Ca. 800.000 personer i den arbejdsduelige alder er på offentlig forsørgelse. Det er klart, at mange af disse er sygdomsramte personer, midlertidig ledige og lign. Men problemet er, at vi har en fast årlig tilstrømning af unge, som ikke kommer i gang med en uddannelse eller får fast arbejde. 

Ca. 12% af en ungdomsårgang går direkte ud på mer- eller mindre offentlig for­sørgelse, og mange af dem har rigtig svært ved at komme videre derfra. Det er en katastrofe for de unge, som ikke ser de mange muligheder som vort land tilbyder, bare man vil gøre en indsats. Det er en katastrofe for vores samfundsudvikling og velfærd, for vi bruger oceaner af penge på denne gruppe. Dette her er et politisk problem, som haster ualmindeligt meget at få taget fat på.

Der skal bl.a. sættes ind med holdningsændringer i hjemmene og i folkeskolen - og endelig skal vi have gjort noget ved de samfundsskabte hindringer, så det skal kunne betale sig at gå på arbejde.

INDUSTRI
Erhvervslivet begynder nu for alvor at vejre morgenluft, og finanskrisens sorte skyer er væk. Industrien har erkendt, at en ny normal situation er indtruffet. Nu leverer 70% af industrivirksomhederne i Holstebro Kommune et positivt resultat, og hele 40% forventer en positiv udvikling i de kommende 6 måneder. Kun 3% har flyttet- eller overvejer at flytte produktion til udlandet, hvilket fastholder den trend, der har været gældende for Kommunen siden 2011.

Når ovenstående er sagt, så begynder industrien nu også at mærke flaskehals­problemer indenfor både faglærte og ufaglærte medarbejdergrupper. Det er overordentlig vigtigt, at vi i Holstebro Kommune evner at tiltrække og uddanne den nødvendige arbejdskraft, såfremt den positive udvikling skal fastholdes.

Vi skal fortsat kunne fortælle succeshistorierne fra området, og vi må benytte enhver lejlighed til at gøre opmærksom på de gode virksomheder og arbejdspladser, vi har. Fremtidens vindere bliver de, der forstår at fortælle de gode historier, udvikle og skabe gode ramme for dygtige medarbejdere samtidig med, at der tilvejebringes et økonomisk resultat, der giver plads til udvikling og innovation.

Den kommende styrkelse af vor infrastruktur i området specielt motorvejsnettet bliver et stort aktiv for erhvervslivets udvikling i årene fremover.

En velfungerende infrastruktur er og bliver en nødvendighed for at bevarer vores virksomheder og arbejdspladser og tiltrække nye til området.

BYGGERIET
Som den øvrige del af erhvervslivet er byggeriet også kommet op i gear.

Ser vi med de lidt negative briller, ja så trækkes aktiviteterne i stor udstrækning af offentligt finansierede opgaver, bl.a. sygehusbyggerierne, sundhedshuse, motorvej mv. Opgaver, som er positive for branchen, men det er ikke en holdbar løsning i længden, at byggebranchen skal basere sig på opgaver finansieret af offentlige kasser. Vi håber, at erhvervslivet og det private marked kan komme til at bære en større del af opgaverne, hvilket vil være det reelle positive signal for Danmarks bevægelse væk fra krisen.

Betænkeligt er det, at der i mange brancher indenfor byggeriet er mangel på arbejdskraft, og at der fortsat er et højt antal konkurser indenfor bygge­branchen. Det skyldes efter vor opfattelse opgavernes størrelse og fordeling. De store opgaver, som nævnt før, lander ofte hos de store aktører i total- og hovedentrepriser. Hvilket også har vist sig at være effektive måder at få op­gaverne løst på. Men ingen tvivl om, at de små og mellemstore virksomheder kommer i klemme her. De kan ikke være med på de store opgaver, og må ”nøjes” med de mindre og meget konkurrenceprægede opgaver.

Sagt meget enkelt, så har de store gode tider med flotte regnskabstal, og smv’erne må fortsat kæmpe i hård konkurrence og med lave priser til følge. 

UDDANNELSE

Mangel på arbejdskraft
Vi har altså nu nået det punkt, som vi i de sidste 3–4 år har påpeget og frygtet. Vi mangler fagud­dannet arbejdskraft i mange brancher.

Vi står med kapacitetsbegrænsninger indenfor mange fagområder med den negative konsekvens, at vi ikke kan producere nok. Det er virkelig træls, så det gør noget. Det hjælper ikke, at vi har 100- eller 200.000 personer stående på den forkerte side af arbejdsmarkedet, når der ikke er oparbejdet kompetencer, der kan bruges. At en overvægt af de unge fortsat vælger de teoretiske uddannelser, er et problem, der skal fokuseres på.  Det er intet mindre end en katastrofe, at vi står her, og det vil påvirke Danmarks udvikling med mindre vækst de kommende år. Vi risikerer stag­nation, hvis antallet af flygtninge og unge, der ikke kommer i gang med en relevant erhvervsrettet ud­dannelse, fortsætter i samme spor som hidtil.

Trepartsaftalen
Politikerne på Christiansborg har i mange år siddet på hænderne og intet gjort,  der har haft effekt. Men her sidst i august kom der så endelig en trepartsaftale, der skal gavne tilgangen til hele erhvervsuddannelsesområdet. Hvordan er det man siger - ”bedre sent end aldrig”.

Overordnet set finder vi aftalen positiv, med mange gode tiltag, lad mig nævne i flæng:

 • Frem mod 2025 skal der skabes mellem 8 og 10.000 nye praktikpladser. Dette mål skal opfyldes ved, at de firmaer, der tager deres ansvar alvorligt, får større refusions bidrag, når lærlingene er på skole.

Til gengæld må de der benytter faglært arbejdskraft, men ikke uddanner lærlinge, betale noget mere til den fælles kasse. Det finder vi fair, ja faktisk har vi peget på denne løsning i flere år. Prisen for manglende uddannelsespladser bliver 27.000,- kr. pr. år, for hver lærling man har for lidt under uddannelse.

 • AUB bidraget - Arbejdsmarkedets uddannelsesbidrag reduceres generelt med 295 kr. pr. faglært pr. år – mindre lettelser har også ret.
 • Uddanner man flere lærlinge end krævet målt over en 3 års periode, udløser det bonus på op til kr. 15.000,- pr. år pr. ekstra årselev.
 • Indgår man uddannelsesaftaler med elever indenfor uddannelser, der er mangel på, er der en ekstra bonus på op til 5.000,- kr.
 • Endvidere gives der 7,4 % ekstra AUB bidrag som elevrefusion– fint nok, men indenfor min branche giver det ca. 11.000 kr. ekstra refusion over et helt uddannelsesforløb, så der stadig er et stort hul mellem den udbetalte løn under skoleperioderne og refusionen.

Som nævnt før så er der mange positive elementer og tiltag, som peger i den rigtige retning. Vi er dog bange for, at der skal mange til at administrere de nye regler, igen stigende bureaukrati eller bøvl om man vil.

Ikke mere om det nu. Vi kan blot konstatere, at aftalen kommer alt for sent, det er nu vi mangler arbejdskraften.

Pressens rolle
På det seneste har der i pressen været fremført en del kritik fra firmaer/personer, der uddanner lærlinge. Kritik som retter sig imod nutidens unge og deres manglende vilje og ev­ner til at gå i gang med en uddannelse.

Jeg blev af mine læremester som ganske ung leder belært om, at fordi man har en ansat, der ikke fungerer, så skal man ikke lade det gå ud over de andre gode folk, man har.

Jeg vil lade disse vise ord gå videre til dem, som taler de unge ned. Det skader mere end det gavner i debatten at kæmme alle over én kam, og så sort-hvid ser verden altså ikke ud. Både nu som tidligere, er der ek­sempler på nogle, der ikke kan eller gider, men det er bestemt ikke reglen. Vi har rigtig mange dygtige og engagerede unge, som uddanner sig indenfor er­hvervsuddannelserne.

Dagens ungdom
Ungdommen er videbegærlige men ikke så autoritetstro som tidligere, og ofte uden dybere kendskab til den branche, de går ind i, de er anderledes og godt for det.

Når man bevæger sig rundt på UCH og lytter til lærerne på skolen, oplever man også en positiv ånd og holdning til nutidens unge. Så vi skal som virksomheds­ejere være nuancerede og udvise tillid og ikke mindst sætte tid af til at guide vores lærlinge.

Jeg vil også gerne nævne de efterhånden meget omtalte og profilerede Skills mesterskaber, der i høj grad er med til at sætte fokus på erhvervsuddannelserne og med masser af positiv omtale til følge.

Så der ER så bestemt grund til optimisme, vi skal bare have nogle flere til at vælge en erhvervsuddannelse.

Holstebro Kommune og HOLSTEBRO’S VISIONER

Positiv udvikling
Holstebro Kommune er med vores øjne inde i en god udvikling.

Kommunesammenlægningen med Struer blev som bekendt ikke til noget. Me­ningerne var delte, og på den korte bane skader det næppe Holstebro, at vi forblev, som vi var.

Når man lader tankerne flyve tilbage og ser på, hvad der er sket med Holstebro de sidste 50 år, ja - så er det fantastisk. Den positive udvikling ser vi fort­sætte med alle de investeringer, der både er i gang eller er i planlægnings-fasen.

 • Motorvejen bliver afsluttet om 2 år
 •  Sundhedshuset er klar om 1½ år
 • Enghave­centret ser ud til at blive opført, hvis man skal tro på det, man hører. Projektet er dog ved at kunne karakteriseres som et projekt med  en meget lang liggetid.
  Vi er stadig positive i forhold til projektet, men nu er tiden vist inde til at få afklaret, hvornår man vil i gang.
 • Slagterigrunden begynder at tage form på planlægnings-ni­veau, og her vil vi på det kraftigste opfordre til, at der bliver ind tænkt plads til grønne åndehuller og mulighed for en senere udvidelse af Struervej.
 • Skolestrukturen er fastlagt med 3 kommunale byskoler. Utilfredsheden i forældrekredsen har været ret omfattende, og der er nu planer om, at der etableres en ny større friskole.
 • Bosætningen i Holstebro går forrygende, og der bygges nye parcelhuse i stort tal.
 • Indbyggertallet i kommunen har netop rundet de 58.000, så vi er godt på vej mod de magiske 60.000.

Erhvervsklima
På erhvervsområdet er vi også pænt kørende.

Ved Dansk Byggeris analyse om kommunernes erhvervsvenlighed indtager Holstebro en 5. plads, en rigtig fin placering.

Ved DI’s analyse af det ”lokale erhvervsklima” blev det til en 13. plads, så der er stadig plads til forbedringer. Positivt er det, at Holstebro går 7 pladser frem sammenlignet med sidste år, og at der er fremgang på alle de parameter, som der måles på.

Tilsvarende fremgang de næste 2 år og vi er på førstepladsen.

Der er gennem de senere år sket store foran­dringer inden for erhvervslivets vilkår i Holstebro. Der er kommet åbenhed og lydhørhed overfor det, der rører sig, og jeg mener alle har mulighed for at blive hørt, hvis de har noget på hjerte.

Er der så slet intet, vi ønsker bedre? - selvfølgelig er der det.

Vi mener, der er brug for en stærkere erhvervsmæssig profil for vores by, så flere vælger at starte og/eller flytte deres firma til Holstebro. Det er af stor betydning, at vi er kendt som kulturbyen i Vestjylland, og det er rigtig godt med de mange uddannelsestilbud, vi har. Men vi skal altså satse hårdere og mere målrettet på, at vi er Vestjyllands foretrukne erhvervsby. På den front er der plads til forbedring!

ErhvervsFORUM og erhversservice
Den 1. juni blev startskuddet for den første Erhvervsforum dag. DAHL Biler havde lagt lokaler til, og der var ca. 100 erhvervsdrivende og en del interesseorganisationer, der var mødt op. HIH deltog aktivt i dagen med egen udstillingsstand.

Erhvervsforum dagen er ment som en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor der sættes fokus på det resultat, som udvalgte temagrupper i det forgangne år har arbejdet med.

HIH vil som den største erhvervsorienterede interesseorganisation i Holstebro Kommune aktivt deltage i dagen også i 2017.

Vi må dog i fortsættelse af dette indskyde, at efter vor opfattelse, er vi endnu ikke nået frem til det samlende organ, der på tværs af brancher og organisationer, kan fremføre synspunkterne, med henblik på en koordineret erhvervsmæssigt indsats i Holstebro.

Det glæder os at se, at Holstebro Kommune vil adskille arbejdet med turistfremme og erhvervsfremme og samtidig øge budgettet, så ansættelse af en egentlig erhvervschef kan blive aktuel.

Holstebro Industri- & Håndværkerforening vil snarest tage initiativ til at indkalde relevante organisationer til en drøftelse af en fremadrettet erhvervsstruktur. Vi mener der skal ske noget mere for at fremme Holstebro som en driftig og initiativrig erhvervsby.

BRMV – Bussiness Region Midt vest

Når fokus er rettet mod erhvervsudvikling skal det også erindres, at de midt- vestjyske kommuner:

Holstebro, Herning, Ikast Brande, Lemvig, Ringkøbing Skjern Skive og Struer

primo 2016 etablerede Business Region Midt Vest med det formål at støtte erhvervsudviklingen i vort område.

Borgmester H.C. Østerby er formand for bestyrelsen, og sekretariatet er placeret i Herning.

BRMV har allerede indgået aftale om afvikling af DM i Skills i vort område i 2017.

Uddannelsernes Award
Jeg vil gerne rette en stor tak til Borgmester H. C. Østerby for dit initiativ med at, vi fik afholdt vor stort anlagte Uddannelsernes Award den 6. april i år.

Der blev sat eftertrykkeligt fokus på erhvervsuddannelserne med masser af hæ­der til de dygtige unge mennesker indenfor mange fagområder. Det var en skøn dag, som det heldigvis er besluttet at afholde igen i foråret 2018, altså hvert an­det år.

Tak til alle firmaer og organisationer, der støttede med sponsorkroner, og der­med gjorde arrangementet muligt at afholde.

Det var dog en stor skuffelse at se vor lokale presses manglende dækning af selve arrangementet. Omtalen bestod af en halvhjertet skrivelse på side 10. og det er en prioritering, som hverken vi eller mange andre forstår.

MOTORVEJEN
Det er glædeligt at se, at tidsplanen for motorvejs-byggeriet mellem Herning og Holstebro holder. Vi kan nu se frem til, at arbejdet bliver afsluttet. Det bliver godt for vores område.

Vi opfordrer dog vore politikere til at finde manglende midler, så der også etab­leres motorvej på det sidste stykke nord om Herning. En motortrafikvej på 7 km lige midt i det hele - det giver ingen mening, heller ikke hvis man tænker på færdselssikkerhed.

Gør nu arbejdet færdigt, kære politikere!

Nupark
Efter en rekonstruktion medio 2015 er Den Erhvervsdrivende Fond Nupark nu endelig på rette vej.

Rekonstruktionen blev afsluttet med 100 % dividende til kreditorerne.

Fremad ser det ud til, at udlejningen er på vej op, og at man så småt kan fornemme bedre tider for husets økonomi.

SPORT og Kultur

Sport
Holstebros sportslige flagskib Team Tvis Holstebro har ændret navn til TTH Holstebro. En naturlig udvikling som er til glæde for markedsføringen af hele Holstebro-området. Efter den økonomiske turbulens sidste år har klubben skiftet direktør, og satser nu mere på de gode gamle dyder som klubånd, sammenhold og egne talenter. Vi glæder os til at se, om klubben også i år kan give hele vort område så megen TV-tid og opmærksomhed som sidste sæson, hvor herrerne vandt DM-sølv og pigerne vandt DM-bronze og EHF-cuppen. Flot er det i hvert fald, at klubben for første gang i klubbens historie deltager i Champions League.

Vi har med glæde noteret os ungdomssamarbejdet på fodboldfronten i Holstebro.  FS Holstebro er navnet – og har været længe undervejs. Samarbejdspartnerne er HB, Mejdal, Måbjerg og Mejrup. Formålet er at stå sammen om udviklingen af områdets største talenter. Allerede nu spiller flere årgange med i landets bedste rækker, og er dermed også med til at profilere området i hele landet.

Nu er det hele jo ikke elitesport. Der er således en særlig god grund til at rose den store indsats alle mindre foreninger – inkl. de frivillige ledere -  udfører. En indsats som ikke trækker de store overskrifter, men er uvurderlig.

Kultur

Musikteatret og Black Box gør det godt. Vi kunne dog godt ønske, at de sammen med lokalpolitikere, erhvervsliv og foreninger fik gang i en positiv dialog, således negative historier i pressen ikke kommer til at skygge for et meget stort aktiv i kommunen.

Vi glæder os stadig rigtig meget til at se talentakademiet blive færdigt og har fortsat store forventninger hertil. Sammen med Balletskolen, Musikskolen og Odin teatret er det stærke kulturbærere i kommunen.

Vestforsyning – Biogas, Måbjergværket og Bioethanol

Biogas

Biogasanlægget er for første gang endelig kommet med længe ventede - meget

små - sorte tal, så håber vi på, at de bliver større de næste år.  

Måbjergværket
Købet af Måbjergværket har virkelig været en succes, det har betydet rationaliseringer og besparelser, der allerede har udmøntet sig i samlet takstnedsættelser for varmeforbrugerne på ca. 40 mio. kr. Hvis vi er heldige, er der måske endnu mere at hente.

Bioethanol – Måbjerg Bioenergy Concept
Den 6. oktober blev det meddelt, at staten/Den Grønne Investeringsfond ikke vil garantere den lånoptagelse, som er nødvendig for opførelse af bioethanol anlægget.

Det virker ikke logisk efter man har vedtaget lovgivningen omkring tilsætning af 2. generations bioethanol til motorbrændstof.

Det er virkelig ærgerligt, hvis vi går glip af de mange arbejdspladser, der var stillet i udsigt.

Ud fra det, der efterfølgende har været fremme i dagspressen, ser det ud til, at man på Christiansborg på tværs af partierne nu endeligt vil forholde sig til projektet og søge at finde en form, der kan sikre den nødvendige anlægsfinansiering. Vi må endnu en gang sige ”bedre sent end aldrig”.

Efter vor opfattelse er det dog væsentligt, at det ikke ender med, at forbrugerne eller skatteborgerne i Holstebro kommer til at stå som garanter for investeringen, og det kan vi heldigvis høre, at borgmesteren er enig i.

HÅNDVÆRKSRÅDET
Som altid vil vi gerne takke Håndværksrådet for jeres service og opbakning. Vi er glade for at have jer som en væsentlig aktør i forhold til at varetage de små- og mellemstore virksomheders interesser.

Vi ved, I har presset hårdt på for at få Bolig-Job ordningen tilbage igen, og hel­digvis er det lykkedes.

Vi ved også, at I presser hårdt på de rigtige steder, for at gøre erhvervsuddan­nelserne mere synlige og attraktive i de unges øjne.

I stiller jer også altid klar, når vi be'r om jeres hjælp - og alt dette skal I have stor tak for.

VARELOTTERIET
Også i år vil vi gerne sende en stor tak til Varelotteriet for det gode samarbejde og de velkomne bidrag, som styrker vore foreningsaktiviteter.

En stor indsats for at fastholde og udbygge salget af lodder hilses velkommen. Vi bakker gerne op alt det, vi kan. Det udløser naturligvis så en appel til jer kære medlemmer om at in­vestere i nogle lodder. En win-win situation, hvor du har chancen for at hente en præmie i Danmarks mest gevinstgivende lotteri og samtidig kommer der en bid tilbage til udbygning af vor forenings aktiviteter.

FORENINGEN
Bestyrelsens og foreningens aktiviteter

 • 11 bestyrelsesmøder i løbet af året
 • 4 årlige borgmestermøder
 • Deltagelse ved håndværksrådets repræsentantskabsmøde
 • Claus Lorentzen som bestyrelsesmedlem i Nupark
 • Naturcenter ved Tvis Kloster
 • Care for Young – aktivering af unge, der ikke er kommet i arbejde
 • Erhvervsforum-dag hos Dahl Biler
 • Virksomhedsbesøg hos Politiet i deres nye store flotte domicil samt en orientering fra borgmesteren om områdets udvikling. Det var et godt arrangement med over 100 deltagere
 • Deltagelse ved forskellige konferencer om erhvervsuddannelser
 • Bestyrelsesarbejde ved UCH
 • Forårsfesten med fuldt hus i pavillonen

Ja, der er aktiviteter nok vi kan tage os af, og vi gør det med glæde.

Vi har i bestyrelsen flere gange drøftet, om HIH’s profil er for positiv, og vi ender som regel med at konkludere, at man kun skal brokke sig, hvis der er saglige bevæggrunde, så derfor fortsætter vi i det spor, vi er i lige nu. Men vi er samtidig opmærksomme og har altid fokus på, hvis løftede pegefingre er påkrævet.

Vi er også meget bevidste om, hvilken styrke det giver, at vi har så mange medlemmer, som tilfældet er. Godt 400 medlemmer er en ikke uvæsentlig fak­tor, når vi har brug for at markere os. Så derfor kære medlemmer, tak for I er der, og vi håber I fortsat vil hjælpe til med fastholde vores stærke position som erhvervslivets talerør.

Jo flere vi står sammen, des stærkere er vores stemme! Så en opfordring til jer om at brede det glade budskab - vi har altid plads til én mere...

Og husk endelig at kontakte os, hvis der er noget I finder uretfærdig, besværligt, omsonst eller bare kan gøres lidt bedre. I må gerne bruge os - det er det vi er her for!

HÅNDVÆRKETS HUS, DANMARKSGADE
En bygningsmæssig perle som det er overladt os at passe på. En opgave, som ikke er så tung endda, da vi har en god lejer i Sprogskolen, som er en del af Holstebro Kommune.

Vi nyder alle denne flotte historiske bygning, og som vi gerne viser frem, hvis nogle af jer skulle have lyst til en rundvisning.

TILSKUD
I lighed med tidligere år har vi givet tilskud til følgende:

 • 2 Legater v/UCH         
 • Foreningens sangkor
 • Foreningens Seniorklub
 • Sponsorat til Musikteatret
 • Sponsorat ved Uddannelsernes Award
 • Diverse ad hoc projekter

Takket være tilskuddet fra Varelotteriet har vi mulighed for at støtte alle disse aktiviteter.

AFSLUTNING
Tak til Holstebro Kommune for godt og konstruktivt samarbejde. Overalt, hvor vi mødes med medarbejdere eller politikere fra kommunen, er der en positiv tilgang med lyst og vilje til at løse tingene til gavn for vores by og område.

Også tak for et særdeles godt samarbejde med de øvrige foreninger i området, som vi er i berøring med. Herfra er der stor tilfredshed med, at samarbejde på tværs af alle organisationer, altid er med fokus på udvikling af Holstebro.

Tak til alle jer, der er mødt op her i dag. Det er dejligt med så stor opbakning, og vi håber, I også vil møde op ved vores andre arrangementer.

Sidst men ikke mindst en stor tak til bestyrelsen og til Lars Grue og Henny Pas­gaard, som hjælper os med diverse info, nyhedsbreve, hjemmesiden, medlems­kartoteket, opkrævninger og mange andre ting.

Gennem alle de år jeg har haft nøjere kendskab til HIH, så har der altid siddet en godt sammentømret bestyrelse, og det er heldigvis stadig gældende. Samarbej­det fungerer super godt - alt bliver vendt og drøftet med en altid konstruktiv til­gang til, at vi vil foreningen og Holstebro det bedste. Det er et stort privilegium at sidde i sådan en bestyrelse - tak til jer alle.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens forhåbent­lige velvillige behandling. 

 

 • 01 - Bestyrelsens beretning 2016

  10 november

  Beretningen fra generalforsamlingen i Holstebro Industri- & Håndværkerforening 2016   Læs mere...

 • 02 - Politiet kommer.....

  12 august

  Kig ind hos Midt- og Vestjyllands nye politistation   Læs mere...

 • 03 - ErhvervsForum-dagen

  18 april

  Sæt kryds i kalenderen første onsdag i juni   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Tidligere udsendte nyhedsbreve

Danmarksgade 18

Danmarksgade 18

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links

  Seneste nyt fra Håndværksrådet