Bestyrelsens forretningsorden 2012-2013

HOLSTEBRO INDUSTRI- & HÅNDVÆRKERFORENING 

 BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN FOR ÅRET 2012-2013 

 1. Formanden leder alle foreningens anliggender, herunder bestyrelsesmøderne. 

 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 1. Der afholdes bestyrelsesmøder fortrinsvis første onsdag (kl. 18.00) i hver måned i Håndværkets Hus, Danmarksgade 18, Holstebro med undtagelse af juli måned. 

 

 1. Formanden modtager foreningens post og orienterer den øvrige bestyrelse herom. Han underskriver den udgående post i foreningens eller bestyrelsens navn. 

 

 1. Formanden er berettiget til i påkommende tilfælde at træffe beslutninger i sager, der kræver øjeblikkelig afgørelse. Sådanne sager skal snarest forelægges bestyrelsen. 

 

 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

 

Sekretæren fører forhandlingsprotokollen. 

Kassereren foranlediger, at der udfærdiges kasserapport, medens regnskabet udar-bejdes af revisionsfirmaet Krøyer Pedersen, Holstebro. 

Bestyrelsen kan give fuldmagt til kassereren til at foretage foreningsrelaterede beta-linger fra foreningens konti. 

 1. Bestyrelsen nedsætter de ifølge bilag 1 omtalte udvalg. 

 

Alle beslutninger, der tages i udvalgene, skal forelægges den samlede bestyrelse. 

 1. Generalforsamlingen afholdes i oktober måned. 

 

 1. Ældre, veltjente medlemmer kan efter anmodning optages som kontingentfrie med-lemmer. 

 

Enker efter veltjente medlemmer kan efter anmodning optages som kontingentfrie medlemmer. 

 1. Medlemmer der har gjort en særlig indsats, kan efter enstemmig vedtagelse i be-styrelsen udnævnes til æresmedlemmer. De betaler ikke kontingent, men har samme rettigheder som øvrige medlemmer. 

 

Bestyrelsen kan bevilge et æresmedlem adgang til bestyrelsesmøderne. 

 1. Bestyrelsen driver Håndværkets Hus i Danmarksgade 18, 7500 Holstebro. 

 

 1. Før hver generalforsamling gennemgås udkast til bestyrelsens beretning. 

2 af 3 

 

 1. Før hver generalforsamling forelægger kassereren regnskabet, samt budgettet for det kommende år. 

 

 1. Nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Kassereren sender opkrævning på fuldt kontingent til medlemmer, der optages inden 1. oktober, medens medlemmer der optages i oktober, november og december opkræves halvt kontingent. 

 

Nye medlemmer der optages i januar, februar og marts opkræves først kontingent i det nye regnskabsår. 

Kontingent opkræves årligt i april. 

 1. Når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremkommer med en begæring til formanden om at få en sag behandlet, er han pligtig til at sammenkalde til møde i den anledning. 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde onsdag den 7. november 2012. 

Bilag 1, Konstituering og udvalg 3 af 3 

BILAG 1 

For året 2012-2013 har bestyrelsen konstitueret sig som følger: 

Formand Jørn Vejgaard 

Næstformand Claus Lorentzen 

Sekretær Kis Bodilsen 

Kasserer Verner Sekkelund 

NEDSATTE UDVALG: 

Arrangementsudvalget Claus Lorentzen (formand) 

Finn Orvad 

Erik Hald 

Kjeld Uhre 

Uddannelsescenter Holstebro Jørn Vejgaard 

PR udvalget Finn Orvad (formand) 

Claus Lorentzen 

Kis Bodilsen 

Bjarne Sørensen 

Udvalget vedr. kommunale forhold Jørn Vejgaard 

Finn Orvad 

Erik Hald 

Bygningsudvalget Erik Hald (formand) 

Claus Lorentzen 

Kjeld Uhre 

Kis Bodilsen 

Festudvalget Peter Laursen (formand) 

Erik Hald 

Finn Orvad 

Claus Lorentzen 

Kjeld Uhre 

Lotteriudvalget Finn Orvad 

Verner Sekkelund 

Bjarne Sørensen 

Tilforordnet Varelotteriet Finn Orvad 

Seniorklubben Kurt Jacobsen 

Medlemsudvalget Kjeld Uhre (formand) 

Erik Hald 

Claus Lorentzen 

Bjarne Sørensen 

Medlemskartotek, web mv. Henny Pasgaard 

Kis Bodilsen 

 • Skave Nedbrydning

  28 november

  Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

 • SteelXperts

  26 oktober

  Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links