Bestyrelsens forretningsorden for året 2021-2022

1. Formanden leder alle foreningens anliggender, herunder bestyrelsesmøderne.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

2. Der afholdes bestyrelsesmøder fortrinsvis første onsdag (kl. 18.00) i hver måned i
Laugsalen, Danmarksgade 18, Holstebro med undtagelse af juli måned.

3. Formanden modtager foreningens post og orienterer den øvrige bestyrelse herom.
Han underskriver den udgående post i foreningens eller bestyrelsens navn.

4. Formanden er berettiget til i påkommende tilfælde at træffe beslutninger i sager, der kræver øjeblikkelig afgørelse. Sådanne sager skal snarest forelægges bestyrelsen.

5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Sekretæren fører forhandlingsprotokollen.
Kassereren fremviser på hvert bestyrelsesmøde kontoudskrift fra banken og foranlediger, at der foretages bogføring.
Regnskabet udarbejdes af revisionsfirmaet Krøyer Pedersen, Holstebro.
Bestyrelsen kan give fuldmagt til kassereren til at foretage foreningsrelaterede betalinger fra foreningens konti.

6. Bestyrelsen nedsætter de ifølge bilag 1 omtalte udvalg.
Alle beslutninger, der tages i udvalgene, skal forelægges den samlede bestyrelse.

7. Generalforsamlingen afholdes i oktober måned.

8. Ældre, veltjente medlemmer kan efter anmodning optages som kontingentfrie medlemmer.

9. Medlemmer der har gjort en særlig indsats, kan efter enstemmig vedtagelse i bestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer. De betaler ikke kontingent, men har samme rettigheder som øvrige medlemmer.

Bestyrelsen kan bevilge et æresmedlem adgang til bestyrelsesmøderne.

 

10. Før hver generalforsamling gennemgås udkast til bestyrelsens beretning.

11. Før hver generalforsamling forelægger kassereren regnskabet samt budget efter behov for det kommende år.

12. Bestyrelsen har muligheden for at afvise nye medlemmer iht. vedtægterne. Nye medlemmer opkræves kontingent efter følgende principper:

Kassereren sender opkrævning på fuldt kontingent til medlemmer, der optages inden 1. oktober, medens medlemmer der optages i oktober, november og december opkræves halvt kontingent.
Nye medlemmer der optages i januar, februar og marts opkræves først kontingent i det nye regnskabsår.
Kontingent opkræves årligt i april.

13. Når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremkommer med en begæring til formanden om at få en sag behandlet, er han pligtig til at sammenkalde til møde i den anledning.

 


Kommentér

Laugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links